Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσεται η μελέτη για το κτίριο Μπασουράκου στη Σκάλα (ΦΩΤΟ)

Mayfair_Club

Με απόφαση του ΔΣ Ευρώτα

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 19:52 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσεται η μελέτη για το κτίριο Μπασουράκου στη Σκάλα (ΦΩΤΟ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα ψήφισε για ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, της ώριμης  μελέτης για το κτίριο Μπασουράκου, ύψους 2.500.000 ευρώ. «Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε επί δημαρχιακής θητείας Γιάννη Γρυπιώτη από το 2008, ενώ το 2013 εγκρίναμε την οριστική μελέτη» αναφέρει ο κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος.

Η απόφαση σχετικά με παραλαβή της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την πράξη με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ» έχει ως εξής:

«Με την αριθ. 327/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είχε εγκριθεί η οριστική μελέτη του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.500.000,00 €, η οποία είχε συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης και περιλάμβανε την Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης. Σύμφωνα με την αρχική εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, η πρόταση Βιοκλιματικής Αποκατάστασης του κτιρίου Μπασουράκου στη Σκάλα Λακωνίας αφορούσε ένα κτιριακό συγκρότημα 1.678,25 m2 δομημένης επιφάνειας (μικτή επιφάνεια με υφιστάμενες και νέες εξωτερικές τοιχοποιίες).

Το περίγραμμα του κτιριακού συγκροτήματος έχει μορφή «Π», το οποίο περικλείει έναν αρκετά ευρύχωρο υπαίθριο χώρο, ανοικτό προς τη Δύση. Το ύψος του δεν είναι ενιαίο. Το κεντρικό τμήμα του είναι διώροφο, με μεγάλο ελεύθερο ύψος ορόφων και στέγη δίρριχτη με έντονη κλίση, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί σαν όγκος στον χώρο. Ένα μικρό μέρος του κεντρικού τμήματος, τοπικά, υψώνεται κατά έναν όροφο ακόμα. Τα άλλα τμήματα, οι «κεραίες» είναι μονώροφες με μεγάλο ελεύθερο ύψος επίσης και τετράρριχτες ξύλινες στέγες.

Ως Κτίριο 1 ονομάζεται το μονώροφο τμήμα στην Ανατολική πλευρά του συγκροτήματος. Κτίριο 2 ονομάζεται το γραμμικό τμήμα στον άξονα Βορρά – Νότου που περιλαμβάνει και τον Α’ Όροφο. Κτίριο 3 το μονώροφο πόδι του «Π» στην Βόρεια πλευρά που επεκτείνεται ανατολικά ως το Κτίριο 5, επίσης μονώροφο. Κτίριο 4 είναι το μονώροφο τμήμα στην Νότια πλευρά του συγκροτήματος.

Στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 5838/740/Α3/13-11-2017 Πρόσκλησης, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 7226/1052/Α3/29-12-2017 έκδοση 2.0 (με κωδικό Πρόσκλησης 083) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων δημιουργικής επανάχρησης δημοτικής ακίνητης περιουσίας, με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 2.500.000 € για τη πρώτη κατηγορία παρέμβασης της πρόσκλησης, που αφορά την αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου (>=500 τ.μ.) για αθλητικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες και αξιοποίηση μέχρι 20% (μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση του.
Προκειμένου ο Δήμος να δύναται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη πρόσκληση, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να υποβληθεί πρόταση για την αποκατάσταση μέρους των ανεξάρτητων κτιρίων του κτιριακού συγκροτήματος και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου, έως το ποσό των 2.500.000,00 €. Η πράξη με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ», θα περιλαμβάνει το Υποέργο 1 που αφορά την εκτέλεση του έργου και το Υποέργο 2 που θα αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δνση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, συνέταξε και θεώρησε την επικαιροποιημένη οριστική μελέτη (αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, ΣΑΥ & ΦΑΥ και τα τεύχη δημοπράτησης συνολικού προϋπολογισμού 2.475.000,00 €) που αφορά την αποκατάσταση 944,50 m2 δομημένης επιφάνειας (μικτή επιφάνεια με υφιστάμενες και νέες εξωτερικές τοιχοποιίες) του κτιριακού συγκροτήματος (τμήμα του κτηρίου 1, το κτήριο 2, το κτήριο 4) και αποτελεί ένα αυτοτελές και λειτουργικό τμήμα. Βάσει της παραπάνω πρότασης υλοποιείται η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, η Αίθουσα Εκθέσεων Αγροτικών Προϊόντων και Εξοπλισμού, χώροι γραφείων και εντός της συνολικής περιοχής έργου προβλέπεται περιοχή ωφέλιμου εμβαδού 62,80 m2 (αφορά το 6,65% της περιοχής έργου) που θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες του ακινήτου, δηλαδή θα ασκηθούν και οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.

Επίσης συνέταξε τα τεύχη δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €.

Προτείνεται η λήψη απόφασης, για τα κάτωθι, το αργότερο ως την Δευτέρα 15/01/2018 καθώς, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, οι προτάσεις υποβάλλονται από την 16/01/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων) ως την 15/01/2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων). Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την μεθοδολογία άμεσης αξιολόγησης. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεσης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της οικείας πρόσκλησης.
- Την έγκριση υλοποίησης των εργασιών όπως αυτές αναφέρονται στην οριστική μελέτη με τίτλο «Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή έργου» (Υποέργο 1 της προτεινόμενης Πράξης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.475.000,00 € και των τευχών αυτής, που συνέταξε και θεώρησε η Δνση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα την 08-01-2018.
- Την έγκριση υλοποίησης της Υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Υποέργο 2 της προτεινόμενης Πράξης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00 € και των τευχών δημοπράτησης αυτής, που συνέταξε και θεώρησε η Δνση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα την 08-01-2018.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης &
Τεχνικών Υπηρεσιών

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός»


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος