Συνεδριάζει το ΔΣ Μονεμβασίας

25 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2019 15:12 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Συνεδριάζει το ΔΣ Μονεμβασίας

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ Μονεμβασία την Πέμπτη 11 Απριλίου και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
- «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 350.000,00€, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού Δ.Κ.Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019».  - «Περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19.04.2018 Κ. Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β/24.04.2018, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24.08.2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β/27.08.2018 όμοια και ισχύει και του οποίου τις τοκοχρεολυτικές δόσεις θα καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο».  - «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων». - «Περί συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στην Πρόσκληση VI του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». - «Περί εγκρίσεως Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2020-2023 του Δήμου Μονεμβασίας». - «Περί συνάψεως Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδικού Άξονα Νεάπολη - Παλαιόκαστρο», συνολικού προϋπολογισμού 388.613,25 €, του ενταγμένου έργου στη Σ.Α.Ε.Π. 526 της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Λακωνίας με κωδικό 2017/ΕΠ02600008- - Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης» - «Περί συνάψεως Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Έργα οδοποιίας στις οδούς 39,47,53,58 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μολάων», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, του ενταγμένου έργου στη Σ.Α.Ε.Π. 026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Λακωνίας με κωδικό 2019/ΕΠ02600002- - Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης» - «Περί συνάψεως προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας, για την εκτέλεση της μελέτης «Ανέγερση ισόγειου κτιρίου (Αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων Λιμενικό Φυλάκιο) στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας» - Ορισμός μελών (τακτικοί - αναπληρωτές) για την επιτροπή παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της». - «Περί αναθέσεως της προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων καθαριστριών των Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016». - «Περί αναθέσεως της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016». - «Περί επιχορηγήσεως Πολιτιστικών Συλλόγων». - «Περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακίνητης περιουσίας, για την ικανοποίηση αναγκών κοινής ωφελείας - διάνοιξη - διαμόρφωση τμήματος οδού σε αγροτεμάχιο στη θέση «Χούνη» στο Μποζά Δ.Ε. Ασωπού - Ανάκληση της αριθ. 16/2019 Απόφασης του Δ.Σ» - «Περί δωρεάς ακινήτου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». - «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 30/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων της Μαθητικής Εστίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων» - «Περί εγκρίσεως της αρ. 7/9.3.2019 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Νεάπολης στη θέση «Ψαράκι», επί της Λεωφόρου Σπάρτης έπειτα από την 221/2009 Απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης». - «Περί εκμισθώσεως περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Λιρών Δ.Ε. Μονεμβασίας». - «Περί Διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
- «Περί εγκρίσεως τροποποίησης της μελέτης για το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας». - «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας». - «Περί υποδείξεως μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουν στην συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΕΛ Μολάων (Μεταφορά Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων». - «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών Παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. του άρθρου 15 παρ. 2 & 4 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99». - «Περί ιδρύσεως Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου». - «Περί εγκρίσεως της αριθ. 15/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019». - «Περί εγκρίσεως της αριθ. 16/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2020-202». - «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας»


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και 
όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα