Μία «νέα» πάγια ρύθμιση οφειλών έρχεται ως... «δεύτερη» ευκαιρία από 01/01/2020!

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 15:42 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Γράφει ο Μουγιακάκος Α. Βασίλειος
Οικονομολόγος MSc., Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είναι γεγονός ότι με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας (07/10/2019) της γνωστής ρύθμισης των 120 δόσεων για φορολογικές οφειλές, βάσει του Ν.4611/2019, άρχισε να γίνεται ανάμεσα στους οικονομικούς κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, μία έντονη συζήτηση για μία «νέα» πάγια ρύθμιση, η οποία θα έρχεται ως δεύτερη ευκαιρία τόσο για αυτούς που δεν μερίμνησαν να εντάξουν τις οφειλές τους στην ρύθμιση των 120 δόσεων όσο και για αυτούς που δυστυχώς απώλεσαν την προαναφερθείσα ρύθμιση. Κρίνοντας λοιπόν ότι αυτή η δεδομένη χρονική στιγμή είναι η πλέον κατάλληλη προκειμένου να αναφερθούμε με σαφήνεια, ακρίβεια και εγκυρότητα στο επίκαιρο αυτό ζήτημα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει πρόσφατο ψηφισμένο φορολογικό νομοσχέδιο που συμπεριλαμβάνει την επίμαχη αυτή ρύθμιση οφειλών (Άρθρο 43) θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε στη συνέχεια τόσο τις θετικές πτυχές όσο και τα αρνητικά σημεία της εν λόγω ρύθμισης, η οποία θα έχει έναρξη ισχύος από την αρχή του νέου έτους.

Ξεκινώντας λοιπόν την ανάλυσή μας, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε αρχικά είναι ότι στη συγκεκριμένη ρύθμιση δύναται να ενταχθούν τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα που έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά κέντρα καθώς και Τελωνεία είτε σε αυτές τις οφειλές έχει παρέλθει η ημερομηνία αποπληρωμής τους (δηλαδή πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές) είτε όχι (μη ληξιπρόθεσμες οφειλές). Οι οφειλές αυτές δεν πρέπει να είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία να ήταν σε ισχύ την κρίσιμη ημερομηνία 01/11/2019.

Εν συνεχεία, ένα θετικό σημείο το οποίο χρήζει αναφοράς για την επίκαιρη αυτή ρύθμιση είναι η αισθητή διαφοροποίηση του αριθμού δόσεων σε σχέση με την παλιά πάγια ρύθμιση. Αναλυτικά, η νέα πάγια ρύθμιση προβλέπει διπλασιασμό του αριθμού των δόσεων τόσο για τακτικές οφειλές όσο και για έκτακτες οφειλές. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει τακτικές οφειλές (π.χ. Φόρος Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) θα έχει την δυνατότητα να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα τμηματικής καταβολής των οφειλών του με αριθμό δόσεων που θα ανέρχεται από 2 έως 24 δόσεις. Αντίθετα, με την παλιά πάγια ρύθμιση ο μέγιστος αριθμός των δόσεων για αυτού του είδους τις οφειλές ανερχόταν σε μόλις 12 δόσεις. Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε πως η επιλογή του αριθμού των δόσεων για αυτή την κατηγορία οφειλών, θα επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του φορολογούμενου χωρίς να υπάρχουν κριτήρια.

Από την άλλη πλευρά στην περίπτωση που υπάρχουν έκτακτες οφειλές (π.χ. Φόρος Κληρονομιάς, πρόστιμα από φορολογικό ή τελωνειακό έλεγχο καθώς και μη φορολογικές ή μη τελωνειακές οφειλές) ο φορολογούμενος θα έχει την δυνατότητα βάσει της «ικανότητας αποπληρωμής του» δηλαδή βάσει «εισοδηματικών κριτηρίων» να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα τμηματικής καταβολής δόσεων, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται ακόμα και σε 4 έτη (δηλαδή 48 δόσεις). Για να είμαστε σαφείς και πλήρως κατανοητοί θα αναφέρουμε πως τα κριτήρια αυτά εξετάζουν τα εισοδήματα (πραγματικά ή τεκμαρτά) της τελευταίας τριετίας του εν λόγω φορολογούμενου και με την χρήση ενός κλιμακωτού συντελεστή, (ο οποίος κυμαίνεται από 4% για τα χαμηλότερα εισοδήματα έως και 25% για τα υψηλότερα εισοδήματα), καταλήγουμε εν τέλει στο μέγιστο αριθμό δόσεων που μπορεί να «διεκδικήσει» ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Ο φορολογικός νομοθέτης επιθυμώντας να ευνοεί τους φορολογούμενους με τέκνα, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, χορηγεί αντίστοιχη «μείωση» του κλιμακωτού συντελεστή, καταλήγοντας σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

Ποιο είναι άραγε το «ελάχιστο» ποσό μηνιαίας δόσης καθώς και στην περίπτωση «απώλειας» της νέας αυτής πάγιας ρύθμισης, θα υπάρχει δυνατότητα επανένταξης του φορολογούμενου;
Η εν λόγω πάγια ρύθμιση βάσει του επίσημου πλέον φορολογικού νομοσχεδίου ορίζει ρητά πως το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ωστόσο ότι λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων, στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης δεν κατορθώσει να διατηρήσει σε ισχύ την εν λόγω ρύθμιση και επέλθει τελικά απώλεια αυτής, έχει την δυνατότητα να επανενταχθεί σε αυτή για δεύτερη φορά και να επιλέξει αριθμό δόσεων, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό δόσεων που υπολείπονταν κατά το χρόνο που απώλεσε την αρχική ρύθμιση. Επιπλέον μία άλλη βασική προϋπόθεση για να επανενταχθεί ένας οφειλέτης δεύτερη φορά στην νέα αυτή ρύθμιση είναι να καταβάλει προκαταβολή ίση με το διπλάσιο της αξίας της μηνιαίας δόσης που προέκυψε στην δεύτερη ρύθμιση, γεγονός βέβαια που θα αποτελέσει αναμφισβήτητα σε πολλές των περιπτώσεων φραγμό εισόδου.

Έχοντας πλέον κάθε οφειλέτης στην φαρέτρα του το εργαλείο της νέας πάγιας ρύθμισης από την αρχή του επόμενου έτους, οφείλει να είναι ενημερωμένος και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα «έντοκο» πρόγραμμα τμηματικής καταβολής οφειλών. Αναλυτικά το ύψος του τόκου που θα επιβαρύνει την εν λόγω ρύθμιση εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων. Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης επιλέξει ο αριθμός των δόσεων να είναι έως 12, τότε ο τόκος υπολογίζεται βάσει του μέσου ετήσιου επιτοκίου δανείων που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, βάσει της Τράπεζας της Ελλάδος, προσαυξημένο κατά 0,25%. Αντίθετα, στην περίπτωση που ο αριθμός των δόσεων υπερβεί τις 12 θα είναι αντίστοιχος με το τόκο της προηγούμενης περίπτωσης προσαυξημένος κατά 1,5%. Και στις δύο περιπτώσεις η ρύθμιση αυτή θα επιβαρύνεται με τον αντίστοιχο τόκο, ο οποίος θα παραμένει σταθερός σε όλη την διάρκεια της ρύθμισης. Η επιβάρυνση από τον τόκο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και μάλιστα προσαυξημένη επιπλέον 1,5% σε σχέση με αυτή που είχε κατά την πρώτη ρύθμιση, εάν ο οφειλέτης «χάσει» την ρύθμιση και επανενταχθεί σε αυτή για δεύτερη φορά! Για να αποσαφηνίσουμε όμως την επιβάρυνση τόκων, αρκεί να πούμε πως μέσω της νέας αυτής ρύθμισης θα υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερο αριθμό δόσεων αλλά η μεγαλύτερη πίστωση χρόνου για αποπληρωμή οφειλών θα συνεπάγεται ταυτόχρονα και περισσότερα έξοδα τόκων για τον οφειλέτη.

Να αναφερθεί εκτός από την έντοκη επιβάρυνση που θα έχει η νέα αυτή πάγια ρύθμιση, δεν θα προσφέρει «πάγωμα» των δεσμεύσεων και των κατασχέσεων που έχουν ήδη επιβληθεί ή πρόκειται στο προσεχές διάστημα να επιβληθούν σε κάθε οφειλέτη με ότι συνεπάγεται αυτό για την πραγματική οικονομία. Δυστυχώς κάθε οφειλέτης θα συνειδητοποιήσει μετά λύπης πως με την ένταξή του στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα μπορεί να εκδίδει φορολογική ενημερότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μεταβίβαση ακινήτων κλπ.) αν πρώτα δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου!

Θα ήταν όμως απόλυτα άδικο να μην αναφερθούμε στα οφέλη που προσφέρει η ρύθμιση αυτή στους «συνεπείς» φορολογούμενους. Έτσι λοιπόν στις περιπτώσεις φορολογούμενων που θα ακολουθήσουν «ευλαβικά» τους όρους της εν λόγω ρύθμισης θα δουν ότι εφόσον καταβάλλουν την τελευταία δόση της ρύθμισης θα τους επιστραφεί ποσό ίσο με το 25% των τόκων που είχε επιβαρυνθεί συνολικά η ρύθμισή τους. Το ποσό αυτό σε κάθε περίπτωση δεν θα φέρει κίνδυνο να απωλεσθεί καθώς αναμφισβήτητα είναι ακατάσχετο και δεν μπορεί ούτε να παρακρατηθεί ούτε να συμψηφιστεί με τυχόν άλλες οφειλές.

Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε πως η επικείμενη νέα πάγια ρύθμιση, η οποία θα έχει ισχύ μόλις τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα από 01/01/2020, από την μία πλευρά θα βοηθήσει τους οφειλέτες να «κερδίσουν» έναν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων στις περισσότερες περιπτώσεις καθώς επίσης θα επιβραβεύσει δίκαια τους συνεπείς φορολογούμενους οι οποίοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ρύθμιση αυτή σε ισχύ μέχρι το τέλος. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος η οποία ξεκάθαρα δείχνει ότι πρόκειται για μία «ακριβή» ρύθμιση οφειλών, η οποία δεν «προστατεύει» τον «αδύναμο» οφειλέτη από επώδυνες διαδικασίες και μέτρα (π.χ. δέσμευση καταθέσεων, κατάσχεση ακίνητης περιουσίας κλπ.), κάτι που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν κάθε οφειλέτης που θα επιδιώξει να ενταχθεί στην εν λόγω ρύθμιση με το ξεκίνημα του νέου έτους.

Το ερώτημα που γεννιέται εύλογα σε όλους μας είναι αν εν τέλει το Υπουργείο Οικονομικών αποσκοπεί να βοηθήσει κάθε οφειλέτη να «νοικοκυρέψει» τις οφειλές του, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό κατ’ επέκταση και την πραγματική οικονομία ή αν απώτερος στόχος αυτού είναι να έχει στο ενεργητικό του ένα επιπλέον εισπρακτικό εργαλείο. Την απάντηση στο ερώτημά μας θα την έχουμε πολύ σύντομα…

Χρόνια πολλά σε όλους και το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, ευημερία, δημιουργικότητα και αισιοδοξία!

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος