Τα πράγματα χειροτερεύουν στη Λακωνία.Περιουσίες Λακώνων βγαίνουν στο σφυρί! Θα κάνετε κάτι, κύριε Σαμαρά;

Γράφει ο Μηνάς Αναστασάκης
Δευτέρα, 05 Μάρτιος 2012 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να αναγκάζεσαι να ζητάς δανεικά, να αδυνατείς εν συνεχεία να ξεπληρώσεις τα χρέη σου και να σου βγάζουν την περιουσία σου στον πλειστηριασμό. Να σου βγάζουν το σπίτι σου στο σφυρί, και μάλιστα στο ίδιο το καφενείο του χωριού σου, ενώπιον των χωριανών σου, κατά τις Κυριακές μετά την εκκλησιά!
Να δούμε μερικά τέτοια θλιβερά συμβάντα στον τόπο μας.
Πρώτη δηλοποίησις πλειστηριασμού. Ο παρά της εν Σπάρτη Πρωτοδίκαις κλητήρ Χρήστος Κοσμάς δηλοποιεί ότι: Τα εν τη προσαρτωμένη υπό χρονολογίαν πρώτης Απριλίου 1876 κατασχετηρίω εκθέσει μου αναγκαστικής κατασχέσεως περιγραφόμενα ακίνητα κτήματα των καταδιωκομένων οφειλετών Κωνσταντίνου Αναγνωστοπούλου, και Πανώργιας χήρας Νικολάου Αναγνωστοπούλου νομίμου επιτρόπου των ανηλίκων τέκνων της Μαρίας, Γεωργίου και Ηλία κατοίκων Ευρυσθένων του Δήμου Οινούντος, κατασχεθέντα κατά παραγγελίαν του καταδιώκοντος δανειστού αυτών Πανάγου Κ. Δημαρά, κατοίκου Ευρσθένων και συνισταμένων ως εξής:
 1. Επί ενός αγρού ξηρικού εκτάσεως στρεμμάτων τριών κειμένου εις θέσιν «Ρακατζιά Λάκα» του ορίου Ευρυσθένων…
 2. Επί ενός ομοίου ξηρικού αγρού, κειμένου στην θέσιν «Μπαστούνι» του αυτού ορίου, εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων μετά των εντός αυτού δένδρων ήτοι δέκα γκοριτσιαίς (αγραπιδιαίς) ηλικίας ετών δέκα…
 3. Επί ενός ομοίου αγρού ξηρικού κειμένου εις θέσιν «Επάνω Αλώνια» εκτάσεως ενός στρέμματος…
 4. Επί ενός ξηρικού αγρού κειμένου εις θέσιν «Διακάπι» του ορίου Ευρυσθένης εκτάσεως ενός στρέμματος…
 5. Ενός ομοίου αγρού ξηρικού κειμένου εις θέσιν «Καμπίθι» εκτάσεως ενός στρέμματος μετά των εντός αυτού υπαρχόντων διαφόρων δένδρων ήτοι δύο πουρναρόδενδρα αδελφωτά ηλικίας ετών 50, μία γκορτσιά ηλικίας ετών 10…
 6. Επί ενός ομοίου αγρού ξηρικού κειμένου εις θέσιν «Κάτω Πηγάδι» του ορίου Ευρυσθένης του Δήμου Οινούντος εκτάσεως ενός και ημίσεως στρέμματος μετά των εντός αυτού δένδρων ήτοι εν δένδρον άγριον ηλικίας 50 ετών και μίαν γκορτσιάν ηλικίας 40 ετών…
 7. Επί ενός ομοίου αγρού ξηρικού κειμένου εις θέσιν «Κρεββατά Χάνι», εκτάσεως ημίσεως στρέμματος…
 8. Επί ενός ομοίου αγρού ξηρικού εις θέσιν «Κρεββατά Χάνι»…
 9. Επί ενός ομοίου αγρού ποτιστικού και ξηρικού κειμένου εις θέσιν «Αχλάδι» εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων μετά των εντός αυτού δένδρων ήτοι τρεις γκορτσιαίς ηλικίας ετών 10, μίαν μπουρνελιάν ηλικίας ετών πέντε, τρεις αγλαδιαίς ηλικίας ετών είκοσιν κοινάς και αδιαναμήτους τας αχλαδέας μετά του Ιωάννου Ηλιοπούλου…
 10. Επί ενός ομοίου αγρού ξηρικού κειμένου εις θέσιν «Παλαιόβουνον» εκτάσεως 2 στρεμμάτων…
 11. Επί ενός ομοίου αγρού ξηρικού, κειμένου εις θέσιν «Κάντζουρα» ή «Αναστάσαινας Λάκα», μετά της εντός αυτού μιας αγκορτσιάς ηλικίας ετών πεντήκοντα, εκτάσεως στρεμμάτων πέντε, συνορευομένου γύρωθεν με ομοίους αγρούς των Νικόλαινας Σταυριανόνυμφης…
 12. Επί μιάς σταφυλοφυτιάς, κειμένης εις θέσιν «Επάνω Καλαμβοκιές» του ορίου Ευρυσθένης του Δήμου Οινούντος, εκτάσεως της αμπελοφυτιάς ημίσεως στρέμματος ως έγγιστα…
 13. Επί μιας αμπέλου κειμένης εις θέσιν «Σταυρόν» ημίσεως στρέμματος…
 14. Επί μιας ομοίας αμπέλου κειμένης εις θέσιν «Επάνω Καλαμβοκιές», εκτάσεως ενός και ημίσεως στρέμματος ηλικίας ετών δέκα μετά του εντός αυτής ενός ελαιοδένδρου ημέρου ηλικίας ετών επτά…
 15. Επί ενός αγρού ξηρικού, κειμένου εις θέσιν «Πουρναρόβρυσιν» του ορίου Ευρυσθένης του Δήμου Οινούντος, εκτάσεως ενός στρέμματος…
 16. Επί μιας αμπέλου, κειμένης εις θέσιν «Τζαγκάρι» εκτάσεως ενός στρέμματος, ηλίας σαράντα ετών, μετά των εν αυτή δένδρων… (Εν Σπάρτη, 1876)
  Ο κατάλογος των κτημάτων της οικογένειας Αναγνωστοπούλου -χήρας και ορφανών!- στο χωριό Βρέσθενα που έβγαλε στο σφυρί ο δανειστής δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται…
… Δεν τους άφησαν τίποτα:
- Ούτε μια γκορτσιά!
- Ούτε ένα κληματόφυλλο!
- Μήτε ένα πουρναρόδεντρο!
Ναι, οι δικαστικοί κλητήρες μαζί με τους εκτιμητές καταμέτρησαν όσα είχαν και δεν είχαν οι δανεισθέντες. Το βιός τους ολόκληρο. Κάθε δεντρί στην περιοχή των Βρεσθένων:
- Στου «Ρακατζιά τη Λάκα»
- Στα «Επάνω Αλώνια»
- Στο «Μπαστούνι»
- Στο «Διακάπι»
- Στο «Καμπίθι»
- Στα «Κάτω Πηγάδια»
- Στου «Κρεββατά το Χάνι»…
Κάτι ανάλογο θα πάθει και η δύσμοιρη χώρα μας έτσι όπως την καταχρέωσαν οι πολιτικοί μας. Θα μας πάρουν και τις καμπάνες, και τα εξαπτέρυγα των εκκλησιών μας!
Κύριε Σαμαρά, μεγάλη αχρηματία στη Σπάρτη,
και τα κουκούλια αργούν…
Η οικονομική κρίση χτυπάει σκληρά και τη Λακωνία ολόκληρη. Ιδού το σχετικό εναγώνιο δημοσίευμα λακωνικής εφημερίδος:
Μεγίστη αχρηματία μαστίζει τον τόπον, ένεκα δε τούτου αδυνατούσιν οι εκ φθαρτών κτημάτων οφειλέται του Δημοσίου να πληρώνωσι τας δόσεις. Πληροφορούμεθα, ότι πολλά δημοτικά Συμβούλια δια πράξεών των ικετεύουν την Κυβέρνησιν ίνα αναστείλη προς καιρόν την καταδίωξιν, τουλάχιστον μέχρι της εσοδείας των κουκουλίων [της μετάξης], ότε εάν αύτη επιτύχη και η τιμή είναι κάπως καλή, ίσως δυνηθώσι να πληρώσωσι μέρους του χρέους των. η καταδίωσις ουδέν έχει εις την παρούσαν εποχήν το πρακτικόν όφελος, παρά να στερήση πολλάς χείρας από τα έργα των προς βλάβην ουχί μόνον των οφειλετών αυτών, αλλά και του Δημοσίου. Επί της δικαίας ταύτης αιτήσεως υψούμεν και ημείς την ισχνήν ημών φωνήν, ευελπιζόμενοι ο κ. υπουργός των Οικονομικών θέλει ανακοινώσει αναστολήν των της καταδιώξεως μέτρων, τα οποία άλλως θέλουσιν είσθαι ατελεσφόρητα… (Εν Σπάρτη, 1877)
… Και στα φαρμακεία χρωστάμε!
Η παρακάτω έκκληση του κ Παναγιώτη Φασουλόπουλου στη Σπάρτη, τα λέει όλα. Και είναι πικρά:
Οι όσοι τυγχάνουσιν οφειλέται εις το φαρμακείον του Ι. Καρζή από 1 Μαΐου του 1873 μέχρι σήμερον οφείλωσι να πληρώσωσι προς εμέ το χρέος των, καθόσον ανέλαβον εγώ να εισπράξω τα οφειλόμενα εις το κατάστημα του φαρμακείου… Παναγιώτης Φασουλόπουλος. (Εν Σπάρτη, 1877)
Βλέπετε κ. Αντώνιε Σαμαρά; Φτάσανε και στην άλλοτε πλούσια Σπάρτη τα «κανόνια» των πτωχεύσεων και των φαλιμέντων! Κάντε κάτι, γιατί βλέπω και την αρχοντία Σας να αδυνατεί… δημοσκοπικώς!

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
RIGAKOS

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti

Η δική σας είδηση