Τι σκέπτεται να πράξει επʼ αυτού η Κυβέρνηση; Όχι λακωνοπούλες σε τρώγλες ακολασίας των Αθηνών! Προσοχή: Το μόλυσμα κατέρχεται και εις τας αγνάς επαρχίας

Γράφει ο Μηνάς Αναστασάκης
Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2012 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σε περιόδους οικονομικής κρίσεως όλα γκρεμίζονται. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα τα ήθη εκτραχηλίζονται επικινδύνως. Το κάκιστο είναι ότι ακόμη και εις τας αγνάς επαρχίας -όπως είναι ολόκληρος ο Νομός Λακωνίας!-υπάρχει κίνδυνος νʼ αναζητηθούν θύματα για την πειραιώτικη και την εις τας αθηναϊκάς τρώγλας τελουμένην ακολασίαν της σήμερον.
Διαβάστε παρακαλώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής και σφίξτε όσο μπορείτε τα λουριά των νέων, ιδιαίτερα των νεανίδων, όσους τελοσπάντων έχετε ακόμη στην εξουσία σας. Διότι τα Σόδομα και τα Γόμορρα της Αθήνας υπάρχει κίνδυνος να μολύνουν, ακόμα και την ηρωική Λακωνία μας.
Διαβάστε παρακάτω και φρίξατε:
«Εις τας Αθήνας συνεστήθη προ καιρού εταιρία σωματεμπορίου δια την προμήθειαν των χαμαιτυπείων και εξασκεί το επάγγελμα αυτής μετά κυνικής αναιδείας υπό τα όμματα της Κυβερνήσεως και των οργάνων της αστυνομίας, τα οποία μετέχουσι εις τα ανομήματα αυτής. το δε χείριστον ότι η εταιρία αύτη αποστέλλει εις τας Επαρχίας και πράκτοράς της, οίτινες παραλαμβάνουσιν απροστάτευτα μέλη οικογενειών υποσχόμενοι να τα αποκαταστήσωσιν ως υπηρετρίας, και με την υπόσχεσιν ταύτην πλανώντες τα μεταφέρουσιν εις τας Αθήνας, όπου τα εγκλείουσιν εις τρώγλας, ένθα τελούνται όργια ακολασίας. Εις τα καταγώγια τούτα φοιτώσι δυστυχώς και πολλοί σπουδασταί, ένθα η υγεία αυτών προσβάλλεται ουσιωδώς. Καλόν κρίνομεν να επιστήσωμεν την προσοχήν των επαρχιωτών επί του συμβάντος τούτου. Η Κυβέρνησις δε οφείλει να επανορθώση το λάθος της επί του αντικειμένου αυτού αδιαφορίας της, και φανή αυστηρά κατά τε των δραστών τοιούτων εγκλημάτων και των ενόχων υπαλλήλων της…» (Εν Σπάρτη, 1884)
Το δικό μας σύντομο σχόλιο: Είναι τόσα τα «καταγώγια» στη χώρα μας οπού εκεί γίνονται «όργια-ποικίλης-ακολασίας», ώστε αν οι «αγνές» Κυβερνήσεις επιχειρούσαν να τα κλείσουν, τότε θα γινόταν χαμός… Ιδιαίτερα αν αυτό ξεκινούσε από τα πασίγνωστα «Κολωνάκια» των Αθηνών!
«Αυτοχθονισμός» (ρατσισμός) στο Μυστρά
Λαθρεμπόριο και ζωοκλοπές στη Λακωνία…
Δύο κακών δοθέντων, μύρια έπονται. Μετά τα δύο μνημόνια που υπόγραψαν οι πολιτικοί (μερικοί), όλα πάνε στραβά στη Λακωνία μας. Διαβάστε παρακάτω να καταλάβετε:
- Από βαθυτάτου ύπνου εγερθέν το επί πολλά έτη κοιμώμενον λείψανον βαρβάρου και κτηνώδους εποχής, σπέρμα δηλητηριωδέστατον, το σπέρμα του συστήματος της ζωοκλοπής, πολλάς τάξεις της κοινωνίας εμόλυνε. Εσχάτως δε, συνενωθέν μετά τινός εξ επιδρομής εκ των γειτόνων νομών, και πολύ παρά τούτων ενισχυθέν, τοσούτον γενικόν κατέστη, ώστε εάν μη ληφθή μεγάλη πρόνοια προς περιστολήν του τουλάχιστον, απειλεί εκ βαθέων την εκ πολλών άλλων κακών κλυδωνιζομένην και πάντοτε εις πανταχού ατυχή Επαρχία μας. (Εν Σπάρτη, 1882)
- Μανθάνομεν ότι προ ημερών ανεκαλύφθη παρά της Χωροφυλακής λαθρεμπόριον εν Μαυροβουνίω του Γυθείου εκ δώδεκα και πλέον χιλιάδων δραχμών εις είδη ζακχάρεως, καφφέ και παιγνιοχάρτων, όπερ ήδη κατεσχέθη και δια τα οποία ενεργούνται ανακρίσεις. Εις το εμπόριον τούτο ενέχονται και πρόσωπα αξίας, δια τούτο συνιστώμεν την προσοχήν των αρμοδίων. (Εν Σπάρτη, 1883)
- Πολύν αυτοχθονισμόν [ποικιλία του ρατσισμού] αποδεικνύουν οι εκ Μιστρά έλκοντες το γένος Σπαρτιάται, αφού έσπευσαν να διαγραφώσι του βουλευτικού καταλόγου και δημοτικοί Σύμβουλοι ακόμη του δήμου τούτου διότι δεν εγεννήθησαν εντός αυτού. Ας ίδωμεν αν η εκδικάσουσα τας τοιαύτας ενστάσεις επιτροπή θα συγκροτείται από άνδρας εμφορουμένους υπό μάλλον Πανελληνίους ιδέας… (Εν Σπάρτη, 1877)
Ας μην πτοούμεθα
Στη Σπάρτη συμβαίνουν και τα καλύτερα…
Δεν είναι όλα μαύρα στη Σπάρτη και τα περίχωρά της, υπάρχουν και καλές ειδήσεις εκεί. Να δούμε λίγες:
- Προ τινων ημερών αίξ τις [μία κατσίκα] έτεκεν πέντε κατσίκια εκ των οποίων τα τέσσερα ζώσι και διατηρούνται εν καλή καταστάσει. Άλλοτε εις έτερον χωρίον της Λακωνίας ετέρα αιξ έτεκεν εξ κατσίκια…
- Είναι παντός επαίνου άξιος ο Δασονόμος Σπάρτης Π. Σακελλαρίου, όστις και τας εκ του δασονομείου του προσόδους του έθνους από 150-200 δραχμές κατά μήνα ως τας εύρεν, τας αναβίβασε δια της αυστηρότητος και τιμιότητος εις 400, και απαριθμητής των ζώων εξελθών εν τρισί Δήμοις της Φάριδος, Μελιτίνης και Φελλίας κατεδήλωσε 5.000 αδήλωτα ζώα… (Εν Σπάρτη, 1876)
Νέα άμαξα για τη συγκοινωνία και τους περιπάτους των Σπαρτιατών.
Αφού τέλος κατωρθώθη να μετακομισθή ενταύθα [στη Σπάρτη] άμαξα οποσούν καλή, η του κ. Γεωργ. Γεργοπούλου, ίνα εργάζηται κατά την μεταξύ Σπάρτη και Γυθείου οδόν, και χρησιμεύη δια τους εντός του Δήμου Σπάρτης περιπάτους, ανάγκη η δημοτική Αρχή να επισκευάση τας εν τη πόλει οδούς και την του Μισθρά, κατασκευάση δε και τας προς τα λοιπά του Δήμου χωρία, αφού ένεκα της ομαλότητος του εδάφους διʼ ολίγων χρημάτων συντελείται το τοιούτον… (Εν Σπάρτη, 1876)
Άνοιξε μέγα φωτογραφείο στη Σπάρτη…
ΜΕΓΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ εν Σπάρτη, ΝΙΚ. ΠΑΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ.
Εργάζεται καθʼ όλας τας ημέρας μηδέ μιας εξαιρουμένης από πρωίας μέχρις εσπέρας. Υπόσχεται εις το φιλόμουον κοινόν εργασίαν εντελή μετά πάσης φιλοκαλίας και κατʼ αρέσκειαν εκάστου.
Επίσης αναλαμβάνει να εκδώση αντίτυπα από παλαιάς φυτογραφίας είτε ζώντων είτε τεθνεώτων, ομοίας των πρωτοτύπων. Τιμαί φωτογραφιών: δώδεκα φωτογραφίαι φράγκα 10. Εξ φωτογραφίαι φράγκα 6. Δώδεκα φωτογραφίαι εστιλβωμέναι (γλασέ) φράγκα 16.
Δια μεγαλυτέρας φωτογραφίας μέχρι φυσικού μεγέθους ή και συμπλέγματα, αι πληροφορίαι δίδονται εν τω φωτογραφείω ένθα ευρίσκεται εν τη οικία του ποτέ Παύλου Χρυσικάκη.
… Και το καλύτερο όλων για πάντα…
Ο αποκατασταθείς ενταύθα επιστήμων ιατροχειρουργός κ. Πέτρος Γ. Γιατράκος και κατοικών εις την μεσαίαν των νεοδμήτων οικιών του κ. Βαλασοπούλου ιατρού, επισκέπτεται δωρεάν τους πραγματικώς πένητας την ην ώραν μέχρι της 4ης μετά μεσημβρίαν, κατʼ οίκον… (Εν Σπάρτη, 1884)
Μπράβο Γιατράκο, ιατρέ! Εις μνημόσυνό Σου αιώνιο. Σοβαρά, με ευγνωμοσύνη για το παράδειγμά σου σε καιρούς χαλεπούς.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
RIGAKOS

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti

Η δική σας είδηση