Και νυν και αεί Παράπονα κατά της «συντεχνίας» μερικών πολιτικών

Γράφει ο Μηνάς Αναστασάκης
Τρίτη, 05 Ιούνιος 2012 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τα παράπονα που διατυπώνονται σε παλαιά λακωνικά έντυπα εναντίον των πολιτικών θυμίζουν ημέρες σημερινές. Είναι περίεργο, αλλά όχι ανεξήγητο, ότι το μεγαλύτερο μέρος του λαού, από συστάσεως του ελληνικού Κράτους δεν εκτιμά την πολιτική τάξη της χώρας μας. Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν, ως προς τα πρόσωπα μερικών.
Γιατί τα παράπονα;
Μα διότι ανέκαθεν οι πολιτικοί μας, άλλα υπόσχονται στο λαό προεκλογικά για να υφαρπάξουν την ψήφο του και άλλα νομοθετούν και στην πράξη κάνουν, αφού πάρουν την εξουσία και ανέβουν στους καλοπληρωμένους θώκους της Πολιτείας.
Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αυτά.
Ας δούμε κάτι σχετικώς:
- Ο Ιανουάριος του 1869 μόνον εις αναίσθητον Έλληνα δεν επροξένησε λύπην, μόνον εις ηλίθιον δεν θα διαμένη κακή ανάμνησις. διότι τον μήνα αυτόν η Ελλάς παρέστη ως κόρη ορφανή, ως κόρη απροστάτευτος. και εκείθεν, ένθεν χείρα βοηθείας προσεδόκα, την περιφρόνησιν και τον εξευτελισμόν, και ταύτα ως ελεημοσύνην έλαβεν. ο Ιανουάριος του 1869 εχρησίμευσεν ως διδακτικόν μάθημα εις τα άφρονα τέκνα της Ελλάδος και ως απολογία των πράξεων των πολιτικών τους οποίους εξαρχής της Απελευθερώσεώς της είχεν η Ελλάς… (Εν Σπάρτη, 1869)
- Κακίζομεν την διπλωματίαν ως άδικον και ανάλγητον εις τας περί ημών αποφάσεις της. παραπονούμεθα ότι μας εξύβρισαν και ότι εξευτέλισαν την εθνικήν μας τιμήν και υπόληψιν, το λέγομεν μετʼ αναστεναγμού και το επαναλαμβάνομεν με παράπονον… (Εν Σπάρτη, 1869)
- … Ήδη ούτως τεταπεινωμένοι, ας ελπίσωμεν κάτι παρά της νέας Κυβερνήσεως… (Εν Σπάρτη, 1869)
Πράγματι, έτσι πάει το πράγμα με τους πολιτικούς μας, ήδη από τις απαρχές του νέου ελληνικού κράτους μας.
Ευχάριστα νέα από τη Μάνη…
- Η ευλογία καθʼ ολοκληρίαν εξέλιπεν εκ της πόλεώς μας, ουδείς δε υπάρχει ο νοσηλευόμενος και ουδέν κρούσμα ανεφάνη προ ενός περίπου μηνός…
- Οι τεχνίται των αρτεσιανών φρεάτων μετά ζήλου εργασθέντες έξωθεν της Παλαιοπόλεως [του Γυθείου] προς ανακάλυψιν ύδατος, και προχωρήσαντες εις βάθος 28 μέτρων εύρον ατυχώς μεταλλικά ύδατα υφάλμυρα, αλλʼ εν τω κτήματι του της Εθνικής Τραπέζης Διευθυντού εν Τριπόλει υπηρετούντος κ. Π. Πουλάκου υποσκάψαντες ολίγον παλαιόν τι φρέαρ, ανεκάλυψαν πηγήν ακένωτον ύδατος καθαρού και γλυκητάτου, και το οποίον άνευ τινός αξιώσεως ο κ. Πουλάκος δωρείται τω Δήμω…
- Επίτιμος Πρόεδρος της εν Καλάμαις συσταθείσης εταιρίας του Λαού «Ο Λακωνικός Σύνδεσμος» εξελέγη ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος της ημετέρας Επαρχίας Κύριος Παρθένιος Χρυσικάκης. Έργα μεγάλα εις την Μάνην επίκεινται… (Εν Γυθείω, 1884)
- Πωλείται παρτίς 2.000 κροντηρίων γλεύκους εντοπίου καλλίστης ποιότητος, ο έχων ανάγκην απευθυνθήτω εις το γραφείον μας…
- Ο σανδαλοποιός κ. Γ. Λαγονίκος μετέφερε το κατάστημά του κάτωθι του Τελονοφυλακίου, εν τη οικία μακαρίτου κ. Ηλιάδου… (Εν Γυθείω, 1884)
Έργα και πρόοδος στη Λακωνία, μπράβο στους βουλευτές μας!...
- Μετά 60 ετών ελευθερίαν απεφασίσθη παρά της Κυβερνήσεως και η κατασκευή μιας αμαξητής οδού εν τη Μάνη, η από Γυθείου μέχρις Αρεοπόλεως…
 - Εν τω Λιμένι μας [στο Γύθειο] αλιεύουσι κατά το παρόν τρία ζεύγη ανεμοτρατών, αναμένεται δε και ετέρα τοιαύτη εκ Κυθήρων, του αφρού. Τα βαρβούνια είναι άφθονα εν τη αγορά μας…
- Συμφωνούμεν και ημείς πληρέστατα εις τας παρατηρήσεις του «Μεσσηνιακού Τύπου», ως προς την κατασκευήν της αμαξητής οδού από Σπάρτης μέχρι Καλαμών, ότι αύτη δέον να διέλθη ουχί δια της Λαγκάδος, αλλά δια των δήμων Καστορίου και Αλλαγωνίας…
- Επληγώθη βαρέως και εκουσίως δια πυροβόλου όπλου εν τη θέσει Πρετζιότικο του Γυθείου η Σταυρούλα Παναγίτσα…
- Προχθές συνελήφθη έξωθι της Παλαιοπόλεως εν τη οικία Πυριάλε παρά των αστυνομικών οργάνων και των ευζώνων ο φυγοδικών Γ. Φουριέζος, κατηγορούμενος δια την επισυμβάσαν προ έτους εν Μολάους συμπλοκήν…
- Χθες και προχθές κατέπεσε εν τη επαρχία Οιτύλου αρκετή βροχή…
Το δικό μας σχόλιο επί όλων αυτών των καλών έργων: Πάντα ταύτα συντελέστηκαν και συντελούνται εξακολουθητικώς διʼ ενεργειών των τοπικών βουλευτών μας. Ζήτω και εύγε εις άπαντας διαχρονικώς.
Δραματική έκκληση ενός Λάκωνα προς την
Κυβέρνηση για το χάλι αυτής της χώρας…
Σεβαστή Κυβέρνησις! Τι κάθεσαι; Τι περιμένεις; Δεν βλέπεις ότι επικρατεί αναρχία, ότι παρέλυσε το εμπόριο, ότι οι πολλοί είναι χωρίς εργασίαν και ότι μας εύρεν ήδη η άνοιξις; Ζήτησε να εισπράξης τους φόρους σου, να έχεις δύναμιν, να είσαι πραγματική Κυβέρνησις. δει χρημάτων και χωρίς χρημάτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων. με το καλόν από τους καλούς, με το κακόν από τους δυστροπούντας, πάντοτε με θάρρος και με φρόνησιν κίνησε πάσαν δύναμιν να εισπράξης τους φόρους εξ όλων των Ελλήνων αδιακρίτως, προπάντων από τους ευπόρους… (Εν Σπάρτη, 1863)
Το δικό μας σχόλιο: Όταν ο Λάκων εκείνος του 1863 διατύπωνε την παραπάνω δίκαιη έκκληση δεν θα μπορούσε να φανταστεί βέβαια ότι θα ερχόταν καιρός -ΤΩΡΑ, στις ημέρες μας- που Γερμανοί (150 Γερμανοί!) θα ήρχοντο στη δύσμοιρη χώρα μας για να βάλουν τάξη στα ελληνικά πράγματα! Έτσι έγραψαν οι εφημερίδες από καιρό.
Αυτό είναι το κατάντημα στο οποίο περιήλθε η χώρα μας, εξαιτίας των ενεργειών και των παραλείψεων μερικών εκ των πολιτικών της πατρίδας μας, από χρόνων πολλών.
Πότε θα έλθει η απαλλαγή από δαύτους! Πότε επιτέλους!