«Κόκκινο» στην προσφυγή για ανάπλαση της Σπάρτης

Απορρίφθηκε το αίτημα φορέων κατά απόφασης του ΔΣ Σπάρτης - Το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εξέτασε το θέμα δημοσιεύει ο «Λακωνικός Τύπος»

Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2021 19:03 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Κόκκινο» στην προσφυγή για ανάπλαση της Σπάρτης

Δύο περίπου μήνες μετά την υποβολή προσφυγής από φορείς της Λακωνίας κατά του σχεδιασμού του Δ. Σπάρτης για το έργο ανάπλασης του κέντρου της λακωνικής πρωτεύουσας, ήρθε η ετυμηγορία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στην απόφασή της, η βαθμίδα ελέγχου της Αυτοδιοίκησης απέρριψε το αίτημα (16/12/2020) των φορέων της Λακωνίας περί ακύρωσης της απόφασης (23/11/2020) του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για την προκαταρκτική μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου Σπάρτης βόρειος & νότιος τομέας οδού Κ. Παλαιολόγου».

Παραθέτοντας εκτενώς τους λόγους απόρριψης της προσφυγής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφαίνεται πως «η εξεταζόμενη προσφυγή ασκείται απαράδεκτα, διότι δεν αποδεικνύεται άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, καθώς δεν αιτιολογείται συγκεκριμένη πιθανολογούμενη βλάβη την οποία υφίσταται οι προσφεύγοντες από την πραγμάτωση της προσβαλλόμενης απόφασης».

Η απόφαση υποστηρίζει, ακόμα, ότι «η εν προκειμένω προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα ενδιάμεσο στάδιο σε μία σειρά σύνθετων διοικητικών ενεργειών, αποτελεί συνεπώς μια μη εκτελεστή διοικητική πράξη», ενώ συμπεραίνει πως «η υπό κρίση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης στερείται εκτελεστότητας διότι δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα αυτοτελώς».

Οι προσφυγόντες
Την προσφυγή είχαν υποβάλλει οι: α) Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης, β) Ομοσπονδία  Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Λακωνίας (ΟΕΒΕΛ), γ) ΚΤΕΛ Ν. Λακωνίας, δ) Σύλλογος Λογιστών Ν. Λακωνίας, ε) Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, στ) Ένωση Ξενοδόχων Λακωνίας, ζ) Σύλλογος Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης και η) Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σπάρτης.

Οι φορείς διεκδικούσαν την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ Σπάρτης για την αναμόρφωση της Κ. Παλαιολόγου, καθώς όπως ισχυρίζονταν «ο κύριος λόγος που τη συνιστά μη νόμιμη είναι η παραβίαση όρου σχετικής προγραμματικής σύμβασης, που ρητά προβλέπει την αναγκαιότητα έκφρασης των απόψεων του δικτύου φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ του Δ. Σπάρτης».

Καλεί σε σύσκεψη  
τους φορείς ο Δούκας
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο δήμαρχος Σπάρτης Π. Δούκας δήλωσε πως «θεωρεί την απόφαση αυτή, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε, απαρχή μιας νέας κοινής προσπάθειας όλων για το καλό της πόλης μας». Μάλιστα, ο ίδιος γνωστοποίησε πως για τον σκοπό αυτό προσκαλεί όλους τους παραπάνω φορείς σε σύσκεψη, την Παρασκευή 19/2/2021, «για τη χάραξη κοινής πορείας!». «Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε», τόνιζει ο κ. Δούκας.

Το αιτιολογικό της απόφασης
Στην απόφαση με ημερομηνία 15/2/2021, που δημοσιεύει σήμερα ο «ΛΤ», ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου, παραθέτοντας το σκεπτικό της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοίκησης για την απόρριψη της προσφυγής των λακωνικών φορέων, επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με την εξεταζόμενη προσφυγή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων, σωματείων και συλλόγων ισχυρίζονται ότι: η εν λόγω απόφαση πάσχει νομιμότητας και θα πρέπει να ακυρωθεί και να υποχρεωθεί η δημοτική αρχή να συνεχίσει τη διαδικασία εκπόνησης της Προγραμματικής Σύμβασης με αναμονή έκφρασης των απόψεων του δικτύου φορέων στα πλαίσια της τρίτης δημόσιας διαβούλευσης η οποία είχε προγραμματιστεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τις 18-12-2020. Ο σχετικός κυκλοφοριακός ανασχεδιασμός που το συνοδεύει με τίτλο < Αναβάθμιση του Κεντρικού Τετράπλευρου της Σπάρτης σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας - Μία Πρόταση της Στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας ΣΒΑΚ για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Σπάρτης, που προβλέπεται στο προαναφερόμενο στάδιο με τη φράση < Προτάσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων..., > δεν μας κοινοποιήθηκε στα πλαίσια της προβλεπόμενης τρίτης διαβούλευσης, όπως έγινε για το κέντρο της Κ. Παλαιολόγου και το σχετικό κείμενο το αποκτήσαμε από τρίτους, σχεδιασμός στον οποίο προτείνονται προς επιλογή δύο λύσεις για το υπόλοιπο τμήμα της Κ. Παλαιολόγου».

Ακόμα, στην απόφαση αναφέρεται:
  «- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1της αριθμ. 7666/11/7-02-2007 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. τις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 1. Το έννομο συμφέρον: Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο, δηλ. την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, με το οποίο αυτός συνδέεται με ορισμένη σχέση (π.χ σύζυγος), ενεστώς, δηλ. να υφίσταται συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της προσφυγής. 2. Προθεσμία: Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών που τίθεται στο διοικούμενο για την άσκηση προσφυγής κατά απόφασης συλλογικού οργάνου ή μονομελούς οργάνου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι αποκλειστική, δηλ. μετά την πάροδό της ο πολίτης χάνει το δικαίωμα για την άσκησή της. Εάν η προσφυγή αποστέλλεται στην Περιφέρεια ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τότε ως ημερομηνία περιέλευσης στο Συντονιστή θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην απόδειξη του Ταχυδρομικού καταστήματος, όπου κατατέθηκε η απόφαση ως συστημένη επιστολή. 3. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης: Για να είναι παραδεκτή η προσφυγή, πρέπει η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση που θεσπίζεται με αυτή είναι υποχρεωτική, εκτός αν ρητά προκύπτει ότι είναι δυνητική. Δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και άρα προσβάλλονται απαράδεκτα οι ανακοινώσεις, οι γνώμες, τα πρακτικά ορκωμοσίας, εγκύκλιοι ΟΤΑ κ.λ.π. Συνεπώς σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, ο έλεγχος του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 - Επειδή, αναφορικά με τους προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης της απόφασης κατά της κατατεθείσας προσφυγής επαγόμαστε τα κάτωθι: Ως προς το εμπρόθεσμο, οι προσφυγές ασκούνται εμπροθέσμως, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (3-12-2020). Ως προς το έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, αυτό πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη ενός ιδιαίτερου άμεσου δεσμού του αιτούντος, με την προσβαλλόμενη πράξη, από την έκδοση της οποίας υφίσταται υλική ή ηθική βλάβη και συνεπώς δεν αρκεί για την αίτηση άσκησης ακυρώσεως το ενδιαφέρον του ως πολίτη για την τήρηση του νόμου κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (ΣΤΕ 1926/2011, 376/2009,890/2008,1060/1994,151/1993 κ..α.)
  Περαιτέρω, ενεστώς είναι το έννομο συμφέρον όταν υφίσταται στο πρόσωπο του αιτούντος - προσφεύγοντος σε τρία χρονικά σημεία: κατά την έκδοση της πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και κατά τη συζήτηση της απόφασης. Η βλάβη που προκαλείται πρέπει να προκύπτει από την προσβαλλόμενη πράξη και όχι από τη μέλλουσα να εκδοθεί τελική πράξη στα πλαίσια σύνθετης διοικητικής ενέργειας και η προκαλούμενη βλάβη να έχει ήδη επέλθει ή είναι βέβαιο ότι θα επέλθει ( ΣΤΕ 2179/2000, 1442/1997)».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπογραμμίζει επιπρόσθετα:
«- Επειδή, από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η εξεταζόμενη προσφυγή ασκείται απαράδεκτα, διότι δεν αποδεικνύεται άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, καθώς δεν αιτιολογείται συγκεκριμένη πιθανολογούμενη βλάβη την οποία υφίσταται οι προσφεύγοντες από την πραγμάτωση της προσβαλλόμενης απόφασης. Μόνο οι ιδιότητες του κατοίκου της περιοχής - δημότη, καθώς και του Σωματείου δεν αρκούν για τη διαπίστωση του εννόμου συμφέροντος, χωρίς αναφορά στον τρόπο με τον οποίο προσβάλλονται από τη λήψη της εν λόγω απόφασης. Συνεπώς η εξεταζόμενη προσφυγή ασκείται απαραδέκτως.

Επιπρόσθετα, η εν προκειμένω προσβαλλόμενη απόφαση 256/23-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα ενδιάμεσο στάδιο σε μία σειρά σύνθετων διοικητικών ενεργειών, αποτελεί συνεπώς μια μη εκτελεστή διοικητική πράξη. Η εκτελεστότητα δε της διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει και γενικότερα η ρύθμιση που θεσπίζει είναι υποχρεωτική από την έκδοσή της. (ΣΤΕ 1717/1988) χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία (Σπηλωτόπουλος 2010). Με την προσβαλλόμενη απόφαση κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η βούληση του συλλογικού οργάνου για την επιλογή της Α' πρότασης της προκαταρκτικής μελέτης με τίτλο < ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ >. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι η υπό κρίση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης στερείται εκτελεστότητας διότι δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα αυτοτελώς».

Για τους ανωτέρω λόγους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής των φορέων, καταλήγοντας πως «οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση αυτή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθ. 152 Ν. 3463/2006 και στη Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού-Τρίπολη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, κατά τις διατάξεις του άρθ. 151 Ν.3463/2006 (περί ΔΚΚ)».

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία άνω των 24 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia