Προκήρυξη διαγωνισμού για έργα στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Αγίου Ιωάννη Σπάρτης

Παρασκευή, 22 Οκτώβριος 2021 12:03 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προκήρυξη διαγωνισμού για έργα στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Αγίου Ιωάννη Σπάρτης

Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακές παρεμβάσεις - βελτιώσεις στο Νηπιαγωγείο και στο Παπαγιαννάκειο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Σπάρτης» προκηρύσσει η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 235.000 ευρώ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 183732. Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 3:00 μμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον  Γρηγόριο Θεωνά στο τηλ. 210 5272366 ή να αποστέλλουν e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 25 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti