Η Συνδεδεμένη για τα προς χυμοποίηση πορτοκάλια

Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023 09:44 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η Συνδεδεμένη για τα προς χυμοποίηση πορτοκάλια

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης στο πλαίσιο παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).

Σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για την περίοδο 2023-2027, ανέρχεται σε 3.573.460€ ανά έτος για έκταση 8.780 εκταρίων, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 17.867.380€. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού 2021/2115 και τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί κάθε έτος στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων Πορτοκαλιού Χυμοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά. 

Οι ενεργοί γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης υποχρεούνται επίσης να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από την 1040/2023 (Β’ 2179) υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣΚΑΠ» και ιδίως:
-Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 126/2022, και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ. Να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας με βάση την υπ’ αρ. 1313/178948 απόφαση (Β’ 3777/2023), «Εφαρμογή του καθεστώτος της Αιρεσιμότητας σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 2201/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους άλλους κανονισμούς».
-Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
-Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
-Για τις ανάγκες της παρούσας, να τηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 4 και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 5 έτη.

NIKOLAROS
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
RIGAKOS

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti