ΕΕ: Αλλαγές στις ενισχύσεις de minimis

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024 07:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΕ: Αλλαγές στις ενισχύσεις de minimis

Μέχρι τις 21 Ιουλίου θα είναι σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο στοχευμένων τροποποιήσεων των κανόνων για τα μικρά ποσά κρατικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα.

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον αγροτικό τομέα εξαιρεί τα μικρά ποσά από το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ενιαία αγορά.

Μετά την τελευταία αναθεώρησή του το 2019, τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να χορηγούν στήριξη στον γεωργικό τομέα έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο για περίοδο τριών οικονομικών ετών, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς έγκριση από την Επιτροπή. Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει κεντρικό μητρώο σε εθνικό επίπεδο για την καταχώριση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ισχύει υψηλότερο ανώτατο όριο ύψους 25.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εκτός από αυτά τα ανώτατα όρια ανά δικαιούχο, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει ένα μέγιστο εθνικό ποσό για τέτοια στήριξη (το λεγόμενο «εθνικό ανώτατο όριο»), προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον αγροτικό τομέα παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η αναθεώρηση του κανονισμού είχε προγραμματιστεί πριν από τη λήξη της.

Η Επιτροπή έλαβε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Απριλίου 2024 σχετικά με τη σημασία ενός ανταγωνιστικού, βιώσιμου και ανθεκτικού γεωργικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο και ενόψει της αυξανόμενης πληθωριστικής πίεσης στον γεωργικό τομέα και των υψηλών τιμών των βασικών προϊόντων, η Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχευμένη αναθεώρηση του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στις 2 Μαΐου 2024 , νωρίτερα από την προγραμματισμένη αναθεώρηση.

Το σχέδιο τροποποίησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:
-Αύξηση του ανώτατου ορίου de minimis ανά επιχείρηση σε διάστημα τριών ετών, από 25.000 ευρώ σε 37.000 ευρώ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.
-Προσαρμογή των «εθνικών ανώτατων ορίων», τα οποία υπολογίζονται με βάση την αξία της γεωργικής παραγωγής. Οι ισχύοντες κανόνες λαμβάνουν υπόψη την περίοδο αναφοράς 2012-2017 για αυτόν τον υπολογισμό.
-Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται για περίοδο τριών ετών αντί τριών οικονομικών ετών, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες de minimis.
-Θέσπιση ενός υποχρεωτικού κεντρικού μητρώου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς που χρησιμοποιούν επί του παρόντος σύστημα υπεύθυνης δήλωσης και δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να αυτοπαρακολουθούν τη συμμόρφωση (επί του παρόντος, τα εν λόγω κεντρικά μητρώα είναι προαιρετικά για τα κράτη μέλη).

Με την αύξηση του ανώτατου ορίου de minimis ανά επιχείρηση, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα διευρύνουν τις δυνατότητες των κρατών μελών να παρέχουν στήριξη στους αγρότες με απλούστερο, ταχύτερο, πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, δεδομένοι ότι η στήριξη αυτή δεν χρειάζεται να κοινοποιείται στην Επιτροπή ούτε να εγκρίνεται από αυτήν.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους αγρότες μέσω της θέσπισης υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων de minimis, τα οποία θα μετριάσουν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους αγρότες – κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, η αναθεώρηση θα παρατείνει τον κανονισμό έως το 2032.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti