Υπό το πρίσμα των λακώνων γεωπόνων ο «Καλλικράτης»

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση και την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και...
Τετάρτη, 05 Μάιος 2010 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Υπό το πρίσμα των λακώνων γεωπόνων ο «Καλλικράτης»

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση και την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Μπατζελή, ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Λακωνίας, με αφορμή το σχέδιο «Καλλικράτης», εξέφρασε τις θέσεις του σχετικά με το γεωτεχνικό προσωπικό, τις αρμοδιότητές του και γενικά τη λειτουργία της διοίκησης σε θέματα που άπτονται των γεωτεχνικών επιστημών και της αγροτικής πολιτικής.
Συμπερασματικά για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ο σύλλογος επισημαίνει πως το σχέδιο βασίζεται στη λογική μείωσης του κόστους λειτουργίας αποκλειστικά για την κεντρική κυβέρνηση και όχι στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ορθή δημόσια διοίκηση. Σημειώνει δε χαρακτηριστικά, πως για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του σχεδίου, θα επικρατήσει μια χαοτική κατάσταση στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία του μηχανισμού, την κατασπατάληση ανθρώπινων πόρων και την αδυναμία χάραξης Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής.
Προσθέτει μάλιστα, ότι η αναποτελεσματικότητα του χειρισμού θα δημιουργήσει μία σειρά προβλημάτων, σε μια εποχή, που ακριβώς λόγω της γενικευμένης κρίσης θεσμών και αξιών, απαιτείται η επιτάχυνση όλων των λειτουργιών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας.
Αναφορικά με τις αρμοδιότητες, ο σύλλογος τονίζει τα εξής:
- «H καταγραφή των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και των Εγγείων Βελτιώσεων (αλλά και των Αλιείας και Κτηνιατρικής) των ΝΑ είναι εξαιρετικά πρόχειρη, φανερώνει άγνοια των αντικειμένων των υπηρεσιών αυτών και του νομοθετικού πλαισίου της κάθε μιας αρμοδιότητας. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που μοιράζονται σε Δήμους και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις υπάρχουν ασάφειες, ενώ κάποιες τεμαχίζονται και τμήματά τους κατανέμονται και στους δύο (παράλληλους στη λειτουργία τους) βαθμούς αυτοδιοίκησης.
- Κρίσιμα αντικείμενα τοπικής ή περιφερειακής αγροτικής πολιτικής απουσιάζουν παντελώς, αφού είτε δεν καταγράφηκαν καθόλου (π.χ. μελισσοκομία, εποικισμός, κά) είτε εξαφανίστηκαν στην πορεία προς το Σχέδιο Νόμου (πχ ποιοτικός έλεγχος, γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, κά). Δηλαδή, αφαιρούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαντικές αρμοδιότητες που ως σήμερα είχε, και αυτές σκοπεύεται να αποδοθούν σε ποικιλώνυμους αδιαφανείς και ελεγχόμενους απόλυτα από το κεντρικό κράτος οργανισμούς.
- Η διάσπαση και αφαίρεση αυτή αντικειμένων θα δημιουργήσει με βεβαιότητα προβλήματα αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης στην εφαρμογή διαφόρων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, κλπ) και κρίσιμων ελέγχων (φυτοϋγειονομικών, σφαγείων, ζωοτροφών, κλπ).
- Η διάσπαση των αντικειμένων σε πολλαπλάσιους απ’ ότι σήμερα φορείς αυξάνει το κόστος διαχείρισης τόσο σε ανθρώπινους όσο και σε υλικούς πόρους.
- Η κατανομή αρμοδιοτήτων με τον τρόπο που επιχειρείται, αφαιρεί την δυνατότητα εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής στο χώρο της Αγροτικής Παραγωγής. 
- Είναι ασαφές ποιος φορέας θα είναι επιφορτισμένος με το συντονισμό της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
- Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της κάθε Αποκεντρωμένης Κεντρικής Διοίκησης που ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων, δεν προβλέπεται Γεωτεχνική Διεύθυνση και γεωτεχνικό προσωπικό, καθιστώντας αδύνατο τον κατασταλτικό έλεγχο στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας, ελέγχου τροφίμων, φυτοϋγείας, γεωργοπεριβάλλοντικών θεμάτων, αλιείας, κλπ.
- Δεν προκύπτει σαφώς η αξιοποίηση στον τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων των έμπειρων στο αντικείμενο γεωτεχνικών στελεχών.
- Δεν υπάρχει πρόνοια για τις αρμοδιότητες που χειρίζονται οι Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας και Περιβάλλοντος».
Βάσει των παραπάνω, ο σύλλογος προτείνει την οριζόντια ολοκληρωμένη κατανομή κάθε αντικειμένου και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων σε ένα διοικητικό επίπεδο, αντί της πολυδιάσπασης που εισάγει το Σχέδιο Νόμου, είτε αυτό είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είτε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των αντίστοιχων απαιτούμενων πόρων και μέτρων εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας.
Όσον αφορά το προσωπικό σημειώνονται τα κάτωθι:
- «Όλες οι μετατάξεις προβλέπεται να γίνουν σε προσωποπαγείς θέσεις (η ύπαρξη Οργανισμών των ΟΤΑ, καθώς και οργανικών θέσεων, παραπέμπεται αόριστα στο μέλλον). Τούτο δεν είναι αποδεκτό και δεν νοείται. Οι όποιες μετατάξεις θα πρέπει να γίνουν σε οργανικές θέσεις με βάση Σχέδια Οργανισμών.
- Καμία από τις περιγραφόμενες διαδικασίες μετατάξεων δεν προνοεί και δεν ενδιαφέρεται για τη διαχείριση της γνώσης, ώστε να μην σπαταληθούν πολύτιμοι ανθρώπινοι και κοινωνικοί πόροι όπως εμπειρία, κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα για τα εξειδικευμένα τεχνικά αντικείμενα.
- Στις διαδικασίες εθελοντικών αλλά και στις μεταγενέστερες διαδικασίες υποχρεωτικών μετατάξεων που περιγράφονται, υπάρχουν πολλές ασάφειες και κενά καθώς και προφανής κίνδυνος να εκφυλιστούν σε αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες.
- Δεν προβλέπονται επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες (πχ δικαίωμα αναφοράς) για την προστασία των ευσυνείδητων υπαλλήλων των δήμων που χειρίζονται θέματα κρίσιμα για τη δημόσια υγεία, ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, φυτοϋγεία, ή θέματα σχετικά με ατομικές πράξεις επιδότησης επιχειρήσεων, έναντι τυχόν πιέσεων ή συγκρούσεων συμφερόντων».
Προτείνεται έτσι, η διαδικασία στελέχωσης των νέων διοικητικών βαθμίδων να γίνει με έμφαση το γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο των γεωτεχνικών, λαμβάνοντας υπ’ όψη ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό και τις κοινωνικές του προεκτάσεις, μέσα από συγκεκριμένα και αδιάβλητα κριτήρια.
Σχετικά με τη λειτουργία νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο σύλλογος αναφέρει:
- «Βάσει του Σχεδίου Νόμου, προβλέπεται ότι αφαιρείται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίπου το 45% των αρμοδιοτήτων των ΔΑΑΝΑ. Παράλληλα, στους δήμους θα μεταβιβασθεί περί του 15% των αρμοδιοτήτων των ΔΑΑΝΑ και θα μεταταχθεί πλέον του 50% των γεωτεχνικών τους, ενώ στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις θα παραμείνουν τα υπόλοιπα. Η αναντιστοιχία γεωτεχνικού προσωπικού-αρμοδιοτήτων είναι βέβαιη και για τους δύο βαθμούς ΟΤΑ. Διακινδυνεύεται έτσι αφ’ ενός η αξιόπιστη εφαρμογή της συνολικής αγροτικής πολιτικής και αφ’ ετέρου είναι σαφής και ορατός ο κίνδυνος απαξίωσης πολύτιμου για τη χώρα έμπειρου και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού .
- Οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες ενημέρωσης που αποδίδονται στους ΟΤΑ δεν υποστηρίζονται από αντίστοιχες κεντρικές πολιτικές και χρηματοδότηση, συνεπώς, επειδή δεν είναι απτές, ελλοχεύει ο κίνδυνος ετεροαπασχόλησης και επιστημονικής απαξίωσης των γεωπόνων στους οποίους θα ανατεθούν τέτοιου είδους αρμοδιότητες.
- Κρίσιμα θέματα που αφορούν διαχείριση υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων), απορριμμάτων και λυμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως υψηλής κοινωνικής πίεσης, μεταφέρονται σε χαμηλότερες βαθμίδες διοίκησης για την αποφυγή του πολιτικού και οικονομικού κόστους».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται ο επανασχεδιασμός της κατανομής αρμοδιοτήτων προκειμένου να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση του γεωτεχνικού δυναμικού αλλά και πλήρης αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti