Ταχείες «υιοθεσίες» για ερειπωμένα κτίρια

Τι περιλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Μια ακόμα ευκαιρία στον Δ. Σπάρτης

Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2021 07:27 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ταχείες «υιοθεσίες» για ερειπωμένα κτίρια

Νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ειδικότερα, μέσα από μια γρήγορη διαδικασία, δήμοι, δημοτικές εταιρείας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ακόμη και ιδιωτικές εταιρείας και φορείς, θα έχουν τη δυνατότητα να «υιοθετούν» και να αναλαμβάνουν για 50 χρόνια τη διαχείριση εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα εν λόγω ακίνητα θα μπορούν να περιέλθουν ακόμα και στην κυριότητα του δήμου.

Το νέο πρόγραμμα που προωθεί το ΥΠΕΝ δίνει ακόμα μια ευκαιρία στον Δήμο Σπάρτης να απλώσει «πέπλο» προστασίας σε ένα σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς του. Διατηρητέα νεοκλασικά οικήματα, αλλά και παροπλισμένες ετοιμόρροπες κατασκευές, που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, «αναζητούν» τον δρόμο της διάσωσης και της συντήρησης εδώ και κάμποσα χρόνια.

Το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα και τις διαδικασίες παρέμβασης για την αποκατάστασή και επανάχρησή τους έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική έγκριση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Νίκου Ταγαρά, πριν πάρει το δρόμο για συλλογή των τελικών υπογραφών.  Το τελικό κείμενο τού σχεδίου νόμου περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν εγκαταλελειμμένα ακίνητα (ιδιωτών, Δημοσίου ή αγνώστου ιδιοκτήτη) να περάσουν σε δήμους.  Αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να μεταθέσουν τη διαχείριση σε ΝΠΔΔ ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, όπως εταιρείες διαχείρισης κτιρίων, επενδυτικά funds κ.λπ. Ωστόσο, οι δήμοι θα μπορούν να τα διαχειριστούν και οι ίδιοι, ιδρύοντας ή συμμετέχοντας σε εταιρείες.

Ειδικά, για διατηρητέα κτίρια, νεότερα μνημεία ή ακίνητα με δόμηση άνω των 5.000 τμ, οι οικοδομικές εργασίες για την αποκατάστασή τους από τον διαχειριστή που θα τα αναλάβει πρέπει να ολοκληρωθούν εντός πενταετίας. Διαφορετικά, ο κύριος του ακινήτου μπορεί να διεκδικήσει και πάλι τη διαχείρισή του, χωρίς μάλιστα να του καταλογισθούν οι έως τότε δαπάνες αποκατάστασης. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων δεν έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για τις εργασίες αποκατάστασης. Κινητά αντικείμενα που μπορεί να βρεθούν σε κάποιο κτίριο, θα απομακρύνονται και θα φυλάσσονται για δύο χρόνια. Εάν στον δήμο δεν περιέλθει ολόκληρο το εγκαταλελειμμένο κτίριο, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης τεχνικών έργων αποκατάστασης χωρίς δημοπρασία ή διαγωνισμό, σε εταιρεία που έχει ήδη επιλεγεί από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, εάν αυτοί συγκεντρώνουν ποσοστό ιδιοκτησίας πάνω από το 50%.

Πότε ένα ακίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο
Ως εγκαταλελειμμένο θα θεωρείται ακίνητο που δεν χρησιμοποιείται, ούτε υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί από τον νόμιμο κάτοχο του, ενώ για τουλάχιστον 10 χρόνια δεν διαθέτει ενεργή σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τουλάχιστον 15 χρόνια δεν κατοικείται ή δεν χρησιμοποιείται για άσκηση νόμιμης δραστηριότητας.

 Δικαιώματα κυρίου μπορεί να ασκεί ο κάτοχος ποσοστού συνιδιοκτησίας ίσου ή μεγαλύτερου του 60% του ακινήτου. Επιπλέον για να θεωρηθεί εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να συντρέχει τουλάχιστον μία από τις εξής παραμέτρους:
- Το εξωτερικό κέλυφος και ο περιβάλλον χώρος παρουσιάζουν εικόνα ερείπωσης, ή έχει εκδοθεί πρωτόκολλο επικινδύνου.
- Αποτελεί εστία μόλυνσης ή παραβατικότητας.
- Δεν έχει υποστεί καμία συντήρηση τα τελευταία 15 έτη και χρήζει σημαντικών έργων επισκευής.
- Δεν έχει εκδοθεί άδεια επισκευών τα τελευταία 15 έτη.
- Είναι υπό ανέγερση βάσει οικοδομικής άδειας και έχει παραμείνει ημιτελές έως και του σταδίου των επιχρισμάτων τα τελευταία 15 έτη.
- Δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και δεν έχει υποβληθεί Ε9.

Δεν θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα ακίνητα – ακόμη κι εάν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι – εάν υπάρχει δικαστική απόφαση που τα δεσμεύει ή εάν απαγορεύεται η χρήση τους για λόγους έρευνας περί ποινικού αδικήματος.

Πως περνά η διαχείριση
και η κυριότητα στον δήμο
Απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης αποτελεί η έκδοση απόφασης Πρωτοδικείου, έπειτα από αίτημα του ενδιαφερόμενου δήμου. Θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, που θα χαρακτηρίζει το ακίνητο ως εγκαταλελειμμένο, η οποία θα έχει κοινοποιηθεί και στον φερόμενο κύριο του ακινήτου ή στον ψιλό κύριο και στον επικαρπωτή.  Επίσης, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να τοιχοκολλήσουν την απόφαση στα δημοτικά καταστήματα, να την αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου, καθώς επίσης και να τη δημοσιεύσουν σε εφημερίδες.  

Σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο ακίνητο εκκρεμεί δανεισμός με εμπράγματη εξασφάλιση, θα αποστέλλεται ειδοποίηση και στις ενδιαφερόμενες τράπεζες, οι οποίες θα έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν εάν έχει ήδη κινηθεί διαδικασία αναγκαστική κατάσχεσης του ακινήτου και επίκειται πλειστηριασμός.  Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, τα βάρη αναλαμβάνει ο νέος διαχειριστής και μάλιστα ο Νόμος θα απαγορεύει τον πλειστηριασμό του ακινήτου πριν από την παρέλευση του χρόνου παραχώρησης της διαχείρισης.

Με τις γνωστοποιήσεις, θα καλείται ο ιδιοκτήτης να δηλώσει εγγράφως στον δήμο εντός 30 ημερών εάν συναινεί με την περιέλευση της διαχείρισης της ιδιοκτησίας του στον φορέα διαχείρισης ή εάν προτίθεται να προβεί ο ίδιος σε επανάχρηση του ακινήτου.

 Σε περίπτωση που δεν συναινέσει, οφείλει να υποβάλει γραπτώς τις αντιρρήσεις του, οι οποίες και θα συμπεριληφθούν στο φάκελο της υπόθεσης στο δικαστήριο. Κατά της δικαστικής απόφασης, επιτρέπεται άσκηση έφεσης εντός 15 ημερών. Σε κάθε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δηλώσει πως θα προβεί σε επανάχρηση του ακινήτου, τού δίνεται προθεσμία ενός οκταμήνου ώστε να ξεκινήσει τις διεργασίες. Μόλις παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε ο δήμος μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου τις διαδικασίες μέσω Πρωτοδικείου. 

Για τη διασφάλιση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση, ο ιδιοκτήτης δεν χάνει ποτέ το δικαίωμα διεκδίκησης της διαχείρισης του ακινήτου του. Ωστόσο, για να του επιστραφεί θα του καταλογιστούν οι δαπάνες που έχουν εκτελεστεί και από πλευράς του θα είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις συμφωνίες που έχει συνάψει μέχρι τη στιγμή που θα θελήσει να διεκδικήσει ξανά το ακίνητό του.

 Ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο θα μπορεί να περιέρχεται ακόμα και στην κυριότητα ενός δήμου, είτε εκουσίως, είτε με την απευθείας αγορά του από τον ιδιοκτήτη στην αγοραία αξία του, είτε μετά την πάροδο επτά ετών από τη δικαστική απόφαση περιέλευσης της διαχείρισης στον δήμο, με οικονομικό αντάλλαγμα. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι δυνατό να προσβληθεί εντός επτά ετών από την έκδοσή της. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επενδύσεις, ακόμη κι αν επιστραφεί η κυριότητα στον αρχικό ιδιοκτήτη, τυχόν μίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου από τον δήμο συνεχίζεται με τους ίδιους όρους έως τη λήξη της.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία άνω των 24 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia